Thể Lệ Gửi Bài Vở/Ư Kiến Cho Trang Nhà

Hội Thân Hữu Đàlạt

 

·       Bài vở gửi về Trang Nhà Hội Thân Hữu Đàlạt xin chỉ đơn thuần mang tính cách văn nghệ, t́nh cảm nhẹ nhàng, nội dung xây dựng (không dính dấp đến chính trị, tôn giáo, đảng phái, đả phá hay ca tụng cá nhân).

·       Hội Thân Hữu có toàn quyền chọn lựa bài vở và ư kiến đóng góp để đăng trên Trang Nhà

·       Bài vở đóng góp sẽ không được lưu giữ hoặc trả lại nếu không được chọn đăng.

·       Bài vở xin viết dưới dạng Unicode/Vni

·       Xin Thân Hữu gửi bài vở về địa chỉ điện thư: hoithanhuudalat@yahoo.com